Massekonfiguration med Gruppeobjekt

  • Dansk

Gruppeobjektfunktionen i IGSS er et særligt værktøj, som kan spare systemintegratorer for mange konfigurationstimer og forenkle projektarbejdet. Ideen med Gruppeobjektet er at lade systemdesigneren genbruge en hel samling af et vilkårligt antal relaterede objekter og deres visninger, så de vises og er organiseret, som én samlet enhed.

Design det første Gruppeobjekt og kopier resten

Et godt eksempel på brug af Gruppeobjekt er i anlæg med pumpestationer. I diagrammet for en pumpestation er der flere forskellige visninger;

  • Den ene type visning kan være 3 præsentationer, en for antallet af kubikmeter pumpet dagen før, en for det akkumulerede antal kubikmeter og en for det faktiske antal der nu er ved at blive pumpet.
  • En anden type visning kunne være at styre pumpen med start og stop knapper på diagrammet.
  • Et tredje element kunne være inddragelse af en graf for at vise en tendens i mængden som pumpes gennem et givent tidsinterval.
  • Endnu et sæt visninger kan anvendes på at vise antallet af starter pumpen har gennemgået i løbet af dagen i dag og for de foregående dage.
Når dette er konfigureret i et diagram, kan alle de ovennævnte indsamles, gemmes som en gruppe og genbruges enten i samme IGSS konfiguration, eller eksporteres til genbrug i en helt ny IGSS konfiguration. Alle objekters egenskaber, herunder alle de visninger er kopieret ind i en gruppe, som designeren selv navngiver, kan genbruges.

I nedenstående eksempel har systemdesigneren oprettet en gruppe kaldet PUMP_STATION-Delta. Ind i dette lægger han alle de objekter og deres visninger, der tilsammen udgør en pumpestation. Senere kopierer systemdesigneren gruppen PUMP_STATION-Delta ind i en anden del af den konfiguration og hele pumpestation er kopieret som en ny enhed.

Gruppehåndteringsdialogen i Definitionsmodulet til at skabe genanvendelige Grupper

Gruppeobjekt anvendt i arbejdsgrupper

I store projekter kan Gruppeobjektet bruges således at flere kan arbejde på samme projekt samtidig. Dette opnås ved at uddele designopgaver på enkelte områder til systemdesignerne, hvorved den enkelte får ansvar for et specifikt område i projektet. Når de er færdige med området skaber hver systemdesigner et Gruppeobjekt af dette område. Disse individuelle områder, som er blevet gemt som separate Gruppeobjekter, bliver derefter importeret ind i og samlet i en konfiguration.

Biblioteker af Gruppeobjekter

Her er målet at skabe et bibliotek af skabeloner af forskellige proceselementer, der skal anvendes i nye IGSS konfigurationer eller applikationer. Systemdesigneren har ofte et behov for den samme type af analoge og digitale proceselementer derfor giver genbrug objektgrupper og -visninger rigtig god mening.